Data Center

Data Center >>
OGOR A - Well Production Data

OGOR A - Well Production Data

Production Measurement: Oil = Barrels
Gas = Thousand Cubic Feet
Water = Barrels
MCF = Thousand Cubic Feet

Description
OGOR-A Well Production 2024
OGOR-A Well Production 2023
OGOR-A Well Production 2022
OGOR-A Well Production 2021
OGOR-A Well Production 2020
OGOR-A Well Production 2019
OGOR-A Well Production 2018
OGOR-A Well Production 2017
OGOR-A Well Production 2016
OGOR-A Well Production 2015
OGOR-A Well Production 2014
OGOR-A Well Production 2013
OGOR-A Well Production 2012
OGOR-A Well Production 2011
OGOR-A Well Production 2010
OGOR-A Well Production 2009
OGOR-A Well Production 2008
OGOR-A Well Production 2007
OGOR-A Well Production 2006
OGOR-A Well Production 2005
OGOR-A Well Production 2004
OGOR-A Well Production 2003
OGOR-A Well Production 2002
OGOR-A Well Production 2001
OGOR-A Well Production 2000
OGOR-A Well Production 1947 - 1999